Magister pedagogiki, inżynier informatyki, doktor filozofii PhDr. – specjalność edukacja dorosłych (Uniwersytet Karola w Pradze), doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Pedagogiczny). Recenzent podręczników szkolnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej w zakresie technologii informacyjnej (w tym e-podręczników wydanych w ramach projektu systemowego MEN). Recenzent projektów edukacyjnych i badawczych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze edukacji informatycznej i medialnej. Recenzent grantów badawczych dla Słowackiej Akademii Nauk,  MNiSW (Granty na badania) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), a także Akademii Nauk w Kazahstanie. Autor  i współautor 3 monografii, 80 artykułów recenzowanych (również z listy A,  B i C), współredaktor 13 monografii wydanych w Polsce i za granicą. Recenzent artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz notowanych w bazie SCOPUS. Uczestniczył jako prelegent w ponad 60 konferencjach naukowych. Tematyka poruszanych badań i analiz dotyczy: pedagogiki mediów, andragogiki, geragogiki.  Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu, zarządzaniu, realizacji polskich i międzynarodowych projektów badawczych (fundusz wyszehradzki, polsko-czeskie środki ministerialne, działania PO KL). Obecnie kieruje projektem międzynarodowym ALBIE – Erasmus KA2+. Uczestniczył do tej pory w 14 projektach badawczych. Członek rady programowej projektu Bezpieczni+ realizowanego dla MEN. Współzałożyciel kierunku pedagogika w PWSZ Oświęcim. Otrzymał w okresie 2011 – 2014 trzy nagrody indywidulane I stopnia za osiągnięcia naukowe i organizacyjne od Rektora PWSZ w Oświęcimiu oraz wyróżnienie Dziekana Wydziału Pedagogicznego UP dla pracowników z największą liczbą punktów za publikacje w  roku akademickim 2015/2016. Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych oraz Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich w Polskiej Akademii Nauk. Zastępca redaktora naczelnego serii „Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology”. Stypendysta programu Mundus Penta (odbył miesięczny staż w Bośni i Hercegowinie na Uniwersytecie w Sarajewie, gdzie badał zjawisko FOMO). Zrealizował kilkaset godzin wykładów i szkoleń w zakresie profilaktyki zagrożeń elektronicznych w Polsce i zagranicą (Czechy, Słowacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Niemcy).