dr Joanna Grubicka, doktor nauk technicznych o specjalności automatyka i robotyka Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie. Aktualnie pełni obowiązki kierownika Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Członek Stowarzyszenia Nauki o Bezpieczeństwie w Siedlcach, Polskiego Towarzystwa Komputerowego w oddziale Kujawsko – Pomorskim. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego: Social development & Security oraz Studia nad Bezpieczeństwem. Współpracuję z Pracownią Badań Społecznych Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK w Warszawie w zakresie realizacji projektów NASK PBS. Inicjatorka i organizatorka konferencji pt.: Przemoc w sieci, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego, Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni w aspekcie technicznym, prawnym oraz społecznym. Autorka ponad 90 publikacji z zakresu: niezawodności obiektów technicznych, rozwoju społeczeństwa cyfrowego, współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych: teorii mediów, komunikowania, kultury internetu bazując na teorii Manuela Castellsa. Szczególną uwagę koncentruje na nowych ruchach społecznych powstających w przestrzeni Internetu i nowych formach aktywności społecznej, publicznej i obywatelskiej w dobie społeczeństwa sieci. W obszarze zainteresowań naukowych podejmuje tematykę zastosowania nowoczesnych technologii (ICT) na rzecz wsparcia szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności poświęconych wpływowi nowoczesnych technologii (automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji, algorytmów, sztucznej inteligencji) na organizacje, zwracając uwagę na bezpieczeństwo personalne i strukturalne w zrozumieniu rzeczywistości, w której ludzie działają wespół z maszynami, w kształtowaniu partycypacji społecznej i procesów decyzyjnych. Interesuje się szczególnie takimi obszarami badawczymi jak Internet rzeczy, interakcje człowiek–komputer, społeczeństwo usieciowione Bieżące zainteresowania naukowe ukierunkowane na problematykę bezpiecznego korzystania ze współczesnych technologii.