Polityk społeczny; profesor nadzwyczajny i prorektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Przewodniczący Komitetu Edukacji Zawodowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek Rady Głównej ds. Readaptacji Skazanych przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Zespołu ds. Nagród przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynator Sektorowej Rady ds. Kompetencji przy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy MRPiPS. Członek European Semester Group przy Komisji Europejskiej. Członek European Social Network. Członek ESPAnet. Członek Rady Ekspertów THINKTANK.

Autor, współautor lub redaktor blisko 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 40 książek na tematy związane z polityką społeczną. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna, ekonomia społeczna, innowacje społeczne. Uczestniczy(ł) w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji społecznych.

Dwukrotnie stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ostatnich kilkunastu latach był ekspertem / doradcą w wielu instytucjach publicznych; m.in. w.: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ochotniczych Hufcach Pracy, Krajowym Ośrodku Szkoleniowym EFS, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Wykładał na kilkunastu polskich i kilku zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń.