Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA PLENEROWEJ EDYCJI KONFERENCJI LEPSZA EDUKACJA – WRZESIEŃ 2023 

30 września 2023 r. we Wrześni 

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Plenerowa edycja Konferencji LEPSZA EDUKACJA 2023 (zwana dalej „Konferencją”) jest organizowana pt. „Code for Green i STEAM – to działa”, przez Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni i Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. 
2. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.lepszaedukacja.pl.

II OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

1. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Organizator zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom prawo do udziału w poszczególnych punktach programu,materiały konferencyjne oraz posiłek.
3. Rekrutacja na Konferencję odbywa się przez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. Formularz wraz z Regulaminem dostępne są na stronie: www.lepszaedukacja.pl.
4. Organizator przyjmuje zgłoszenia w postaci poprawnie i całkowicie wypełnionego formularza, wyłącznie drogą elektroniczną do 27.09. 2023 r.
5. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości organizacyjne, Organizator zastrzega sobie prawo do określenia kryteriów, według których dokonana zostanie kwalifikacja Uczestników Konferencji.
6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także przestrzegania zasad sanitarnych wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.
8. Wydarzenie realizowane będzie w formule stacjonarnej.

III SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik Konferencji wyraża dobrowolną zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) na potrzeby organizacji i dokumentowania przebiegu Konferencji, a w szczególności w procesie rekrutacji;
b) wykorzystanie swojego wizerunku i głosu na zdjęciach oraz nagraniach audio i wideo na potrzeby Konferencji, a w szczególności w celach promocyjnych i sprawozdawczości.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zakończenia naboru uczestników do udziału w Konferencji w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.lepszaedukacja.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2023 r.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.